• 12967294_1149716885062766_3698264400375708441_o.jpg

  12967294_1149716885062766_3698264400375708441_o

 • 1459992355_49a087024d213e3d69f2098090b37c87_big.jpg

  1459992355_49a087024d213e3d69f2098090b37c87_big

 • 1457778047_aa2468fb6220f474c20a2205df50a8f1_big.jpg

  1457778047_aa2468fb6220f474c20a2205df50a8f1_big

 • 1457778045_22b36cdf5294f7945ef1054481b9af5c_big.jpg

  1457778045_22b36cdf5294f7945ef1054481b9af5c_big

 • 1457777937_8d8ea5e6f69cb91598816b9a596f97ac_big.jpg

  1457777937_8d8ea5e6f69cb91598816b9a596f97ac_big

 • 1457777998_59b11aa6dfc4ed700b8668d8c8236149_big.jpg

  1457777998_59b11aa6dfc4ed700b8668d8c8236149_big

 • 1457777983_52687a13c08764ce4072db6443711fdb_big.jpg

  1457777983_52687a13c08764ce4072db6443711fdb_big

 • 1457777975_168261e547ede6c22e7ab418f7d1b20c_big.jpg

  1457777975_168261e547ede6c22e7ab418f7d1b20c_big

 • 1457777978_40da6080495ca1162dc7fc3f7245159e_big.jpg

  1457777978_40da6080495ca1162dc7fc3f7245159e_big

 • 1457777970_9fe32a1043c47012bce1f4e9d9834106_big.jpg

  1457777970_9fe32a1043c47012bce1f4e9d9834106_big

 • 1404262981_4ad0163ce730aec8b20db788c544fe28_big.jpg

  1404262981_4ad0163ce730aec8b20db788c544fe28_big

 • 1457778064_56ce4c50bb250e56232090583b0a6eb4_big.jpg

  1457778064_56ce4c50bb250e56232090583b0a6eb4_big

 • 1458187867_e45f611d12df8c184824e7df1387e436.jpg

  1458187867_e45f611d12df8c184824e7df1387e436

 • 1459993783_3a45c76c35a8144e4dc6562d2ea9e9bc_big.jpg

  1459993783_3a45c76c35a8144e4dc6562d2ea9e9bc_big

 • 1457777985_d73bcdb427b9795eed3e68c16717a193_big.jpg

  1457777985_d73bcdb427b9795eed3e68c16717a193_big

 • 1457777988_abd8310495d19c3d831429284c248db2_big.jpg

  1457777988_abd8310495d19c3d831429284c248db2_big

 • 1457777990_af3fedc0075dc8f91b0b5607a005d0b1_big.jpg

  1457777990_af3fedc0075dc8f91b0b5607a005d0b1_big

 • 1457777896_13c92988f6ba10a80bb845a8093a06e6_big.jpg

  1457777896_13c92988f6ba10a80bb845a8093a06e6_big

 • 1457777905_ee3e17711a4a6a02ec45575a8c96ecf6_big.jpg

  1457777905_ee3e17711a4a6a02ec45575a8c96ecf6_big

 • 1457778058_96b34f68925aa7c1f3eeef6ebd2827d5_big.jpg

  1457778058_96b34f68925aa7c1f3eeef6ebd2827d5_big

 • 1457777908_40fd4d482ad21bc40337f7356a9fbf59_big.jpg

  1457777908_40fd4d482ad21bc40337f7356a9fbf59_big

 • 1458187883_238342529ed916d8c7a541020aa2baed.jpg

  1458187883_238342529ed916d8c7a541020aa2baed

 • 1457778037_e6ec865e2074118b2419eadab9597aea_big.jpg

  1457778037_e6ec865e2074118b2419eadab9597aea_big

 • 1457778085_24c84db52603eed683041384d5b3bba1_big.jpg

  1457778085_24c84db52603eed683041384d5b3bba1_big

 • 14359204_1542416789132148_5479061255006708716_n.jpg

  14359204_1542416789132148_5479061255006708716_n

 • 14370422_1534437616596732_4518708344223621707_n.jpg

  14370422_1534437616596732_4518708344223621707_n

 • 14390843_1527196227320871_1368789530064009147_n.jpg

  14390843_1527196227320871_1368789530064009147_n

 • 14494867_1542243112482849_6957043415756061914_n.jpg

  14494867_1542243112482849_6957043415756061914_n

 • 12967329_1149715098396278_7852735296809644748_o.jpg

  12967329_1149715098396278_7852735296809644748_o

 • 1457492660_3132ee8440f0b6e65d205684c6085909.jpg

  1457492660_3132ee8440f0b6e65d205684c6085909

 • S__9191459.jpg

  S__9191459

 • S__9191460.jpg

  S__9191460

 • S__9191461.jpg

  S__9191461

 • S__9191462.jpg

  S__9191462

 • 1404262872_f49c15b19bd1b1db293c3907778220a5_big.jpg

  1404262872_f49c15b19bd1b1db293c3907778220a5_big

 • 1404262935_688d1858deabd6dc8d345bbc4d70e498_big.jpg

  1404262935_688d1858deabd6dc8d345bbc4d70e498_big

 • 1404262953_efc24452b4e85aba2e0e8127500a8235_big.jpg

  1404262953_efc24452b4e85aba2e0e8127500a8235_big

 • 1404263002_fe0eb9dfaf63d44072d38b750378f299_big.jpg

  1404263002_fe0eb9dfaf63d44072d38b750378f299_big

 • 1404263215_c9211990a0e149c95e2848c37a538175_big.jpg

  1404263215_c9211990a0e149c95e2848c37a538175_big

 • 1404263226_6d07f3efcf9e223f7cf3a1958cebd958_big.jpg

  1404263226_6d07f3efcf9e223f7cf3a1958cebd958_big

 • 1404345252_c65c182a8b72c56d7de5cdb7314410d5_big.jpg

  1404345252_c65c182a8b72c56d7de5cdb7314410d5_big

 • 1457777899_38af424d765fed027538313a5acb095c_big.jpg

  1457777899_38af424d765fed027538313a5acb095c_big

 • 1457777902_defd04746b48b7860327a028ca3809b6_big.jpg

  1457777902_defd04746b48b7860327a028ca3809b6_big

 • 1457777911_92bcbec8b7650de8e02cf0ce47dbbfbd_big.jpg

  1457777911_92bcbec8b7650de8e02cf0ce47dbbfbd_big

 • 1457777914_9938ed64bde36fac5f48cad52d4acf94_big.jpg

  1457777914_9938ed64bde36fac5f48cad52d4acf94_big

 • 1457777933_571cd5e5b0b678b667170e1c237761fc_big.jpg

  1457777933_571cd5e5b0b678b667170e1c237761fc_big

 • 1457777935_00dd4b81b62531683eace4291c83168b_big.jpg

  1457777935_00dd4b81b62531683eace4291c83168b_big

 • 1457777967_039d90f121997bf958e9b9fdeb67f9d6_big.jpg

  1457777967_039d90f121997bf958e9b9fdeb67f9d6_big

 • 1457777973_0f3e8a3cab35298afde152f6ee307275_big.jpg

  1457777973_0f3e8a3cab35298afde152f6ee307275_big

 • 1457778020_4e14e0e1c20718cc3d53b0d543d93f84_big.jpg

  1457778020_4e14e0e1c20718cc3d53b0d543d93f84_big

 • 1457778022_b8badb2afcfbcdfa8005084391be8461_big.jpg

  1457778022_b8badb2afcfbcdfa8005084391be8461_big

 • 1457778034_9c3c5a6c7b03eed977863ad26d8cdcfe_big.jpg

  1457778034_9c3c5a6c7b03eed977863ad26d8cdcfe_big

 • 1457778042_d9628a786750d69ee371acaeda771b24_big.jpg

  1457778042_d9628a786750d69ee371acaeda771b24_big

 • 1457778049_0f79962d3f81ede7166ac6242bdb50aa_big.jpg

  1457778049_0f79962d3f81ede7166ac6242bdb50aa_big

 • 1457778052_d16ce60b86bb479905003ee69fd72ada_big.jpg

  1457778052_d16ce60b86bb479905003ee69fd72ada_big

 • 1457778055_53e1b83fb4fd293af41f045f314f966e_big.jpg

  1457778055_53e1b83fb4fd293af41f045f314f966e_big

 • 1457778061_5bd91197bd6f7bed1118e2f80d6434d4_big.jpg

  1457778061_5bd91197bd6f7bed1118e2f80d6434d4_big

 • 1457778067_4a919bfd182cc0526611891bcd7efc30_big.jpg

  1457778067_4a919bfd182cc0526611891bcd7efc30_big

 • 1457778070_ab7c2960e005412794722f801c428af4_big.jpg

  1457778070_ab7c2960e005412794722f801c428af4_big

 • 1457778072_ef2c70f5e9609fb87a61a259e7c70623_big.jpg

  1457778072_ef2c70f5e9609fb87a61a259e7c70623_big

 • 1457778075_014213b099ed9b8596d1651de05b18ec_big.jpg

  1457778075_014213b099ed9b8596d1651de05b18ec_big

 • 1457778082_98dab6325d459a7adb54d17c8e03f808_big.jpg

  1457778082_98dab6325d459a7adb54d17c8e03f808_big

 • 1457778090_b2f54749684a00e995850f423cc7c391_big.jpg

  1457778090_b2f54749684a00e995850f423cc7c391_big

 • 1457778092_2b3dba91c0b53ade5a6b0331c794a3d3_big.jpg

  1457778092_2b3dba91c0b53ade5a6b0331c794a3d3_big

 • 1457778095_e837e37a7628bcb45d12e9df91781dbb_big.jpg

  1457778095_e837e37a7628bcb45d12e9df91781dbb_big

 • 14322507_1527185783988582_6806004743973264065_n.jpg

  14322507_1527185783988582_6806004743973264065_n

 • 14222313_1278244602209993_5108921940761677771_n.jpg

  14222313_1278244602209993_5108921940761677771_n

 • 14292275_1527185787321915_4448563713999434900_n.jpg

  14292275_1527185787321915_4448563713999434900_n

 • 1458103164_58126eb608fe285e13bf5501325ad428_big.jpg

  1458103164_58126eb608fe285e13bf5501325ad428_big

 • 14292458_1527185753988585_2999960221241311017_n.jpg

  14292458_1527185753988585_2999960221241311017_n

 • 1458103166_b8296ea52b07f7ae80fef077fe8817e6_big.jpg

  1458103166_b8296ea52b07f7ae80fef077fe8817e6_big

 • 14317535_1527185747321919_1239609886558647965_n.jpg

  14317535_1527185747321919_1239609886558647965_n

 • 1458103169_e69351892781bd4a6b9daf6d0c907083_big.jpg

  1458103169_e69351892781bd4a6b9daf6d0c907083_big

 • 1458187750_fd9707c81b79b5143efcf687be7e5d7d_big.jpg

  1458187750_fd9707c81b79b5143efcf687be7e5d7d_big

 • 1458187753_ef0e145d4f0c60311898c6da57af3dc2_big.jpg

  1458187753_ef0e145d4f0c60311898c6da57af3dc2_big

 • 1458187755_6aa3094807e12dd91e36c475007f5e67_big.jpg

  1458187755_6aa3094807e12dd91e36c475007f5e67_big

 • 1458187757_329726508c553dd91f052bdf6b7c92cc_big.jpg

  1458187757_329726508c553dd91f052bdf6b7c92cc_big

 • 1458187760_320bba71097734c90566d8bf802e7bb1_big.jpg

  1458187760_320bba71097734c90566d8bf802e7bb1_big

 • 1458187762_a1379c9504c37109988a74c56c2638c5_big.jpg

  1458187762_a1379c9504c37109988a74c56c2638c5_big

 • 1458187764_17e316e393caa056dbaf1fc3f2cd1359_big.jpg

  1458187764_17e316e393caa056dbaf1fc3f2cd1359_big

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

其他選項

相片最新留言

此相簿內的相片目前沒有留言

好康快訊

  相簿列表資訊

  最新上傳:
  2019/09/10
  全站分類:
  時尚美妝
  本日人氣:
  0
  累積人氣:
  1336